Menu
Obec Mostkovice
ObecMostkovice

Vyhláška č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/2004

o

závazných částech Územního plánu obce Mostkovice


Zastupitelstvo obce Mostkovice na svém zasedání dne 10. května 2004 schválilo v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), v platném znění, Územní plán obce Mostkovice. V souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, písm. i) a § 104 odst. 2 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává Zastupitelstvo obce Mostkovice tuto

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č. 2/2004

o

závazných částech Územního plánu obce Mostkovice


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Mostkovice (dále jen „územní plán“), kterými jsou: urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezení územního systému ekologické stability a stanovení veřejně prospěšných staveb. Vyhláška stanovuje podmínky pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných předpisů.

Článek 2

Rozsah platnosti

Vyhláška platí na správním území obce Mostkovice a zahrnuje katastrální území Mostkovice a Stichovice.

Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.

(1) Nedílnou součástí vyhlášky jsou:

a) Příloha A. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání

b) Příloha B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

Článek 3

Závaznost vyhlášky

Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Článek 4

Vymezení pojmů

(1) Územní plán obsahuje část závaznou a směrnou. Závazná část je vymezena v Příloze A. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání (dále REGULATIVY) a Příloze B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

(2) Závazná část se skládá z: a) urbanistické koncepce včetně vymezení hranice zastavitelného území obce

b) funkčního využití ploch

c) zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury

d) limitů využití území

e) vymezení veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby

f) vymezení ploch pro provedení asanací nebo asanačních úprav

(3) Ostatní části zapracované do územního plánu a neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.

(4) Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování. V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán územního plánování.


Článek 5

Urbanistická koncepce

(1) Urbanistická koncepce rozvoje obce je určena prostorovým uspořádáním území a podmínkami výstavby na funkčních plochách vymezených v hlavním výkrese č. 2 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY.

(2) Z hlediska prostorového uspořádání je na území obce vymezeno:

a) území současně zastavěné (urbanizované) – jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce

b) území zastavitelné – zastavitelným územím se rozumějí plochy nezastavěné, vymezené k zastavění tímto územním plánem

c) území nezastavitelné, volné – (neurbanizované) – nezastavitelným územím se rozumějí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy

(3) Z hlediska podmínek výstavby na vymezených funkčních plochách je území obce děleno na:

a) stabilizované území – území s dosavadním charakterem daným stávajícím funkčním využitím ploch a prostorovými vazbami (výška zástavby, koeficient zastavění), které se nebudou zásadně měnit

b) transformační území – území s předpokladem zásadních změn ve funkčním využití ploch, spojených se změnami v užívání staveb

c) rozvojové území – území navržené pro založení nových funkčních ploch a prostorových struktur

Článek 6

Funkční využití ploch

(1) Funkční plocha je území, pro které je v REGULATIVECH závazně stanovena charakteristika, přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití). Směrně jsou stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území. Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny v hlavním výkrese č. 2 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY a v kapitole 3.1 – 3.13 REGULATIVŮ.

(2) Z hlediska funkčního využití ploch jsou na území obce vymezeny:

a) v současně zastavěném a zastavitelném území

1. plochy pro bydlení B

2. plochy pro občanskou vybavenost O

3. plochy pro sport a rekreaci R

4. plochy pro výrobní aktivity V

5. plochy pro komerční aktivity K

6. plochy pro speciální vybavenost S

7. plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství U, Z

8. plochy pro individuální rekreaci I

9. vodní toky a plochy N

b) v nezastavitelném, volném území - krajině

10. plochy krajinné zóny produkční P, H

11. plochy krajinné zóny přírodní E, L

12. plochy krajinné zóny smíšené

c) plochy pro obsluhu území – technickou infrastrukturu (dopravu a inženýrské sítě)

(3) Hranice funkčních ploch nejsou vymezeny jednoznačně, je možno je upravovat na základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí), nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.

(4) V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou a kódem. Barva a první, případně druhé a další velké písmeno kódu jednoznačně určuje závaznou funkci. Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé a další pozici malým písmenem.

(5) Funkční typy v zastavěném a zastavitelném území lze měnit na základě regulačního plánu, podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo územním rozhodnutím. Pro funkční typ upřesněný územním rozhodnutím je třeba dodržet stanovené regulativy.

(6) Funkční typy v nezastavitelném území lze měnit územním rozhodnutím, rozhodnutím o pozemkových úpravách a správním řízením. Změnou funkčního typu nelze zmenšit rozsah ploch krajinné zóny přírodní.

(7) Funkčnímu využití ploch vymezenému v REGULATIVECH musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají nesmějí být v území povoleny.

(8) Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3 stavebního zákona.

(9) Na nezastavitelném území není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků.

Článek 7

Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury

(1) Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese č. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a v kapitole 3.13 REGULATIVŮ. Závazné je vymezení ploch pro parkoviště

(2) Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č. 5 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, č. 6 ODKANALIZOVÁNÍ, č. 7 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, č. 8 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A SPOJE a v kapitole 3.13 REGULATIVŮ.

Článek 8

Limity využití území

(1) Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem daná relativně nepřekročitelná (mezní) hodnota pro využití území. Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu a v kapitolách 4., 5. a 6. REGULATIVŮ a příloze B. Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy.

(2) Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány:

a) ochranné režimy

b) územní systém ekologické stability (dále ÚSES)

c) veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby

část třetí

VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Článek 9

Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav

(1) Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a plochy pro navrhované veřejně prospěšné stavby. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písmeno a) a c) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(2) Seznam veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby je uveden v příloze B. této vyhlášky, územní rozsah ploch ve výkrese č. 10 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY


Článek 10

Územní systém ekologické stability

(1) Územní plán v řešeném území vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření na ochranu životního prostředí:

a) upřesňuje nadregionální a regionální ÚSES

b) vymezuje plán lokálního ÚSES.

(2) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen v hlavním výkrese č. 2 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Následná dokumentace

(1) Druh a obsah podrobnější dokumentace určí podle charakteru a velikosti návrhové plochy pořizovatel.

Článek 12

Změny územního plánu

Nastanou-li v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl územní plán schválen, rozhodne Zastupitelstvo obce, zda bude pořízena změna územního plánu. Změnu pořídí pořizovatel ve smyslu § 30 a § 31 stavebního zákona a § 17 vyhl. č. 135/2001 Sb. v platném znění. Řádně projednanou změnu územního plánu schválí Zastupitelstvo obce a vydá vyhlášku o závazných částech změny územního plánu.

Článek 13

Uložení dokumentace

Schválená dokumentace územního plánu je uložena na obecním úřadu v Mostkovicích, u Stavebního úřadu v Prostějově, u Městského úřadu v Prostějově odboru koncepce a rozvoje města, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis a u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje v Olomouci.

Článek 14

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.května 2004.

Ludvík BENÝŠEK Jan DOČKAL

místostarosta obce starosta obce

razítko obce

Vyvěšeno dne 14.května 2004

Sejmuto dne 11.června 2004

Příloha A.

k obecně závazné vyhlášce

č. 2/2004

o

závazných částech Územního plánu obce Mostkovice

Regulativy funkčního a prostorového uspořádání


1. Účel regulativů

Cílem regulativů je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny a osídlení, za účelem vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního prostředí. Regulativy obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují popřípadě podmiňují funkční využití území, umísťování staveb nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

2. urbanistická koncepce

Obec Mostkovice bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek.

Pro koncepci platí tato závazná rozhodnutí:

- prostorové a funkční uspořádání - vymezení zastavitelného území obce - musí respektovat výjimečnou, historicky vzniklou kvalitu obce, její panorama a historicky cenné prostory

- zachovat harmonii prostředí, respektovat vymezené nezastavitelné plochy, ve volné krajině nepovolovat nové stavby

- rozvoj bydlení ve formě rodinných domků rozvíjet v plochách navržených tímto územním plánem v prolukách v obci a dále pak v tratích Za panskou stodolou, Za dědinou, Záhumenky, Benátská a v sadu.

- rozvoj občanské vybavenosti je navržen v lokalitě za panskou stodolou pro dům s pečovatelskou službou a mateřskou školu, přestavbou (rekonverzí, rekonstrukcí) objektů bývalého panského dvora v centru obce a intenzifikací stávajících zařízení.

- pro sport, rekreaci a regeneraci fyzických a duševních sil obyvatel a návštěvníků obce je navržena plocha pro jízdárnu a dvě plochy pro sportovní zařízení pod hrází.

- pro rozvoj ekonomické základny v průmyslové výrobě je navržena plocha u hřbitova na severním okraji obce

- zajistit dobrou obsluhu celého území inženýrskými sítěmi a dopravou, včetně obchvatu města Prostějova, nové příjezdné komunikace do rekreační oblasti a odstavných stání pro motorová vozidla

- realizací koncepce územního systému ekologické stability dořešit přechod sídla do krajiny

- rozvíjet síť cyklistických tras

3. Regulativy pro funkční využití území obce

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH V SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ

Je vyznačeno v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.a vymezuje urbanistické využití ploch (účel využití plochy).

3.1. Plochy bydlení B

Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, parkování, technické vybavení, integrované zařízení – sídla firem včetně nerušících provozoven, které nepřesahují rámec a význam daného území – maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, sociální služby, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní zařízení.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, drobné řemeslné, chovatelské a pěstitelské, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení výrobních služeb.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typ je vymezeno

Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží

Bz bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí

Bd bydlení v bytových domech

3.2. Plochy občanského vybavení O

Území občanské vybavenosti je určeno k uskutečňování činností a zařízení poskytujících některé vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, služby zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče, a to zejména v uzavřených areálech.

Funkční regulace

Přípustné činnosti jsou veřejná správa a administrativa, školství, kulturní a vzdělávací činnost, zdravotnictví a sociální péče, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování a ubytování.

Podmíněně přípustné jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná technická a dopravní zařízení.

Nepřípustné jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typ je vymezeno

Oa plochy pro zařízení veřejné správy, administrativa

plochy pro školská zařízení

Oc plochy pro církevní zařízení

Oz plochy pro zdravotnická zařízení

Od plochy pro distribuční zařízení (nevýrobní služby a stravování)

Ou plochy pro ubytovací zařízení

Ok plochy pro kulturní zařízení

On plochy pro nespecifikovaná zařízení občanského vybavení

3.3. Plochy pro sport a rekreaci R

Území určená k umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.

Funkční regulace

Přípustné činnosti jsou sportovní a tělovýchovná zařízení, rekreační, kulturní a společenské využití

Podmíněně přípustné jsou stravovací a ubytovací zařízení, doprovodné služby, maloobchod, technická a dopravní zařízení

Nepřípustné jsou veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Rt plochy pro sportovní zařízení krytá

Rs plochy pro sportovní zařízení - hřiště

Rp plochy pro pláže

Rh plocha pro jízdárnu

Rl plochy pro loděnice

Rdh dětská hřiště

3.4. Plochy výrobních aktivit V

Území je určeno především k umisťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb včetně administrativy provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

Funkční regulace

Přípustné činnosti jsou podnikatelské aktivity v průmyslové a zemědělské zpracovatelské výrobě, skladování, výrobní služby, technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech.

Podmíněně přípustné jsou komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), občanské vybavení (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné byty pro osoby zajišťující dohled, nebo pro majitele provozovny.

Nepřípustné je bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická a sociální vyšší zařízení).


Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Vz plochy pro zemědělskou výrobu

Vp plochy pro průmyslovou výrobu, kapacitní sklady

Vs plochy pro výrobní služby, řemesla

3.5. Plochy pro komerční aktivity - K

Plochy jsou určeny především pro umisťování a uskutečňování podnikatelských a obchodních dějů, činností a zařízení poskytujících služby obyvatelstvu, většinou v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností. U obchodních zařízení se jedná o velkoprodejny (od 800 m2 prodejní plochy).

Funkční regulace

Přípustné využití území zahrnuje provozovny fyzických a právnických osob – maloobchodní a velkoobchodní zařízení, nákupní centra, výrobní a nevýrobní služby, administrativu a bankovnictví.

Podmíněně přípustné je bydlení, kulturní, sportovní a školská zařízení, zahradnictví.

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení vyžadující zvláštní ochranu před zátěží prostředí, popřípadě děje, činnosti a zařízení ohrožující prostředí hlukem, znečištěním ovzduší, vibracemi a organoleptickým zápachem.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Kv všeobecná komerce (velkoprodejny, služby, servisy)

3.6. Plochy pro speciální vybavenost S

Území určená pro zařízení, činnosti a děje speciálního charakteru – plochy pro armádu, policii, hasičský záchranný sbor, leteckou dopravu, výzkumné ústavy, výstavní plochy, zoologické zahrady, apod.

Funkční regulace

Přípustná je letecká doprava na neveřejném vnitrostátním letišti

Podmíněně přípustné jsou doplňkové služby pro provoz areálu sloužící k ostraze.

Nepřípustné jsou děje, činnosti a zařízení s negativním vlivem na pohodu prostředí.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Sl plocha zařízení letiště

3.7. Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství U, Z

Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území, která musí být přístupny veřejnosti bez omezení a z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Mimo ploch veřejné zeleně, které plní funkci nejen rekreační, případně kultovní (hřbitovy), jsou tvořeny plochami ulic a návsí.

3.7.1 Plochy veřejných prostranství U

Funkční regulace

Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pohyb lidí (nemotorová i motorová doprava).

Podmíněně přípustné zahrnuje i nezbytnou technickou vybavenost, drobné stavby, vodní prvky, zpevněné plochy pro dopravu v klidu, menší plochy zeleně .

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují plynulost pěšího provozu nebo prostorovou kvalitu prostředí, nepřípustná je rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.


Jako funkční typy jsou vymezeny

Un centrální prostor obce s parkovacími plochami, veřejnou zelení a chodníky

Ud uliční prostory, ve kterých je nejen obslužná doprava, ale i tranzitní – uliční prostory se silnicí II. a III.třídy, pěší doprava je segregovaná od motorové

Uo uliční prostory s obslužnou motorovou dopravou, která je oddělená od pěšího provozu

Us uliční prostory převážně sevřeného charakteru, ve kterých je pěší provoz a obslužná doprava prováděna na jedné ploše - neodděleně

3.7.2 Plochy veřejné zeleně Z

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pohyb obyvatel a plochy veřejné zeleně pro rekreaci obyvatel

Podmíněně přípustná je výstavba nezbytné technické vybavenosti, drobných staveb, vodních prvků a zpevněných ploch

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Zh zeleň hřbitovů a pietních míst

Zp parky a veřejná zeleň

3.8. Plochy pro individuální rekreaci I

Území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení rekreačních a doplňkově produkčních (sadů, zahrad a ploch s objekty individuální rekreace, případně orné půdy v drobné parcelaci). Plochy mohou být uvnitř i vně současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona.

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé jsou zařízení sloužící individuální rekreaci, sady a zahrady menšího rozsahu, neumožňující velkovýrobní obhospodařování.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a výstavba objektů pro trvalé bydlení.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Is plochy sadů a zahrad (smíšené využití)

Iz plochy zahrádkářských osad

Ich plochy lokalit individuální rekreace (chatové osady)

3.9. Vodní toky a plochy N

Zahrnují plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území.

Vodní plochy mohou být součástí současně zastavěného území dle § 139a (2) stavebního zákona

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé jsou činnosti, děje a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území, rybářstvím, rekreací a koloběhem vody v přírodě (retence, výpar, rovnoměrný odtok).

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže s tím, že budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod).

Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti břehů.

Správce toku může užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u drobných toků nejvýše 6 m od břehové čáry, podél toku Hloučely jako významného vodního toku je to 8 m od břehové čáry. Tyto pruhy je nutno ponechat volně přístupné.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.


Jako funkční typy jsou vymezeny

Ne nádrž extenzivní, krajinotvorná, ekologická

Nv nádrž víceúčelová, vodohospodářská

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH VOLNÝCH – KRAJINA

Je vyznačeno v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny a vymezuje urbanistické využití ploch (účel využití plochy).

3.10. Krajinná zóna produkční P, H

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií a lesní výrobu, u kterých není produkční funkce limitována jinými funkcemi.

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou velkovýrobou a lesní produkcí. U zemědělského půdního fondu je přípustná změna kultury pokud nedojde ke změně krajinné rázu.

Výjimečně přípustná je výstavba objektů zemědělské prvovýroby, u lesní výroby pro lesní výrobu, ochranu přírody, technickou a dopravní infrastrukturu, těžbu lokálního významu s následnou rekultivací, pokud nedojde ke změně krajinného rázu.

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů, popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Po orná půda

Ps intenzivní sady

Hl les hospodářský

3.11. Krajinná zóna přírodní E, L

Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, u kterých dominují přírodní funkce, ochrana přírody a jiné funkce sloužící k zachování ekologické stability a posílení genofondu.

Plochy krajinné zeleně všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu.

Funkční regulace

Přípustné a obvyklé jsou činnosti a zařízení, které slouží k zachování ekologické rovnováhy území

Výjimečně přípustné je alternativní zemědělství

Nepřípustné jsou činnosti a zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení a nová výstavba

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

Jako funkční typy jsou vymezeny

Ek krajinná zeleň (dřeviny rostoucí mimo les)

Lt trvalé travní porosty (drobné pestré a přirozené luční porosty) a pastviny

3.12. Krajinná zóna smíšená

Plochy s polyfunkčním využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemném rovnocenném postavení, přírodní ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností.

Mohou být v případě obestavění výjimečně i součástí současně zastavěného území.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

3.13. Plochy pro obsluhu a technické infrastrukturu

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zařízení dopravní a technické vybavenosti. Stavby a zařízení pro obsluhu území lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu připouští nebo výjimečně připouští nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.

Funkční regulace

Přípustné jsou činnosti a zařízení dopravní a technické povahy, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch platí:

· přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech stavebních plochách, pokud není podrobnější ÚPD stanoveno jinak a je limitováno přípustným využitím území

· nepřípustná jsou kapacitní parkovací a odstavná stání a garáže v zóně bydlení

Nepřípustné jsou kapacitní zařízení dopravní a technické povahy v obytných zónách, v ostatních případech je nutno posoudit vhodnost zařízení z hlediska dopadů na prostředí.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny, výkrese č. 4 Dopravní řešení, č. 5 Zásobování vodou, č. 6 Odkanalizování, č. 7 Zásobování plynem, č. 8 Zásobování elektrickou energií a spoje.

Jako funkční typy jsou vymezeny

VZP vodní zdroj pitné vody PH přehradní hráz

VDJ vodojem RSP regulační stanice plynu

ČSV čerpací stanice vodárenská TS trafostanice

ČSK čerpací stanice odpadních vod P parkoviště

MVE malá vodní elektrárna G řadové garáže

VHS správa přehrady

4. Limity využití území - ochranné režimy

4.1 Ochrana památek a kulturních hodnot

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

4.1.1 Archeologická naleziště

Celé řešené území Mostkovic je možno kvalifikovat jako území archeologického zájmu. Je třeba chránit nálezy, které lze očekávat v zastavěném území obce i mimo něj.

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

4.1.2 Nemovité kulturní památky

Chránit památkové objekty zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

4.2. Ochrana přírody

Zvláště chráněné území se v řešeném území nenachází. Na severozápadě k.ú. Stichovice zasahuje na území obce ochranné pásmo (50 m) přírodní památky Čubernice.

Obecná ochrana přírody - v řešeném území se nenachází lokality, které jsou registrovány pro svou ekologickou nebo estetickou hodnotu jako významné krajinné prvky.

V řešeném území se nachází významné krajinné prvky. Jedná se o lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.

Ochrana památných stromu - na území obce se nachází památný strom v rámci zapojeného porostu ostatních dřevin. Jedná se o jilm horský na pravém břehu mlýnského náhonu, vyhlášen v roce 1991.

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

4.3. Ochrana vodních zdrojů

Řešeným územím procházejí stanovená ochranná pásma vodních zdrojů, nacházejících se mimo řešené území (prameniště Smržice pro Prostějov). Na řešeném území se nachází pouze vodní zdroj, který slouží pro zásobování areálu FORTE.

4.4 Nerostné suroviny, ložiska, poddolovaná a sesuvná území

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor, nejsou zde z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů vyhodnocena výhradní ložiska nerostů, nebo jejich prognózní zdroje a nejsou stanovena chráněná ložisková území.

Poddolovaná území

V jihozápadní části je v rekreačním území Geofondem ČR evidováno poddolované území bodového charakteru.

Sesuvná území

Na území obce a v bezprostřední návaznosti na něj není evidováno sesuvné území.

4.5. Ochranná a bezpečnostní pásma

Respektovat ochranná a bezpečnostní pásma zařízení dopravy a technické vybavenosti daná legislativními předpisy.

4.6. Ochrana proti povodním

Záplavová území

Respektovat je stanovené záplavové území podél toku Hloučely.

5. Územní systém ekologické stability

Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) vytváří vzájemně propojenou síť ekologicky významných segmentů krajiny, s přirozeným, nebo přírodě blízkým vegetačním krytem, které zajišťují ekologickou rovnováhu v krajině. Je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Funkční regulace

Závazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří omezení na pozemky. Upřesnění hranic a skladby porostů bude předmětem další dokumentace

Přípustné je využití ploch pro ÚSES tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizačních funkcí.

Nepřípustné jsou činnosti a děje, které by vedly ke změně kultur, intenzivnímu hospodaření na těchto plochách, umisťování staveb (kromě liniových staveb), těžbě nerostů.

U skladebných částí ÚSES dodržovat při výsadbě druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů.

Pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje).

Interakčními prvky zprostředkovat působení stabilizujících funkcí přírodních prvků ÚSES na kulturní plochy (pole).

Územní rozsah regulace

Je vymezen v grafické části dokumentace v hlavním výkrese č. 2 Návrh využití území sídla a krajiny.

6. Péče o životní prostředí

6.1. Ochrana ovzduší

Maximálně přispět ke snížení znečištění ovzduší. Zdroje exhalací, prachu a zápachu je nutno eliminovat vysázením ochranné zeleně kolem komunikací a správnou volbou využití volných ploch.

6.2. Ochrana čistoty vody

Dodržovat přípustné limity znečištění při vypouštění odpadních vod do toků.

Provádět pravidelnou údržbu vodních toků.

Zabránit povrchovému znečištění – splachům ze zemědělské půdy a dvorů výrobních a podnikatelských aktivit.

6.3. Ochrana proti hluku

Zohlednit navržená hluková pásma.


Příloha B.

k obecně závazné vyhlášce

č. 2/2004

o

závazných částech Územního plánu obce Mostkovice

Seznam veřejně prospěšných staveb, ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy


1. Veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby

Vymezení veřejně prospěšných staveb, ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav je podkladem pro omezení vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písmeno a) a c) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Seznam veřejně prospěšných staveb

občanské vybavení

O1 výstavba domu s pečovatelskou službou Pod lesem (22), parc. č. 745 k.ú. Mostkovice

O2 výstavba mateřské školy Pod lesem (23), parc. č. 745 k.ú. Mostkovice

O3 plocha pro pobyt žáků na volném vzduchu (46), parc. č. 120 k.ú. Mostkovice

sport a rekreace

R1 jízdárna v trati Za panskou stodolou (25), parc. č. 745 k.ú. Mostkovice

R2 sportovní plocha pod hrází I. (26), parc. č. 459 k.ú. Stichovice

R3 sportovní plocha pod hrází II. (27), parc. č. 466, 467 k.ú. Stichovice

TECHNICKá INFRASTRUKTURa

DOPRAVa v klidu – parkoviště

P1 parkoviště v rekreační oblasti pro návštěvníky pláže U vrbiček (40), parc. č. 140, 141, 142, 143, 1409 k.ú. Mostkovice

PĚŠÍ DOPRAVa

S1 chodník v trati Za panskou stodolou k domu s pečovatelskou službou Pod lesem k.ú. Mostkovice, k.ú. Stichovice

S2 chodník v zástavbě k panskému velkostatku k.ú. Stichovice

S4 chodník ke komerčnímu aktivitám v Prostějovské ulici k.ú. Mostkovice

koridory pro dopravu (inženýrské sítě, komunikace)

D1 jižní obchvat Prostějova s okružní křižovatkou (34), k.ú. Mostkovice

D2 obslužná komunikace do rekreační oblasti (35), k.ú. Mostkovice

D3 místní komunikace Za panskou stodolou (36), k.ú. Stichovice

D4 místní komunikace Za panskou stodolou do ulice gen. Kraváka (37), k.ú. Mostkovice, k.ú. Stichovice

D5 místní komunikace Záhumenice (38), k.ú. Mostkovice

D6 místní komunikace Za dědinou (39), k.ú. Stichovice

D7 účelová komunikace Za panskou stodolou k jízdárně (41), k.ú. Mostkovice

D8 severní obchvat Prostějova (42), k.ú. Mostkovice

Zásobování vodou

V1 vodovod pro rozvojové lokality na severním okraji obce (Za Dědinou, Záhumenky)

V2 vodovod pro rozvojové lokality Za Panskou stodolou

V3 doplnění vodovodní sítě na jižním okraji Mostkovic

V4 vodovod pro rozvojové lokality na jižním okraji obce

ODKANALIZOVÁNÍ

K1 kanalizace pro rozvojové lokality na severním okraji obce (Za Dědinou, Záhumenky)

K2 kanalizace pro rozvojové lokality Za Panskou stodolou

K3, 4 kanalizace pro rozvojové lokality na jižním okraji Mostkovic

K5 kanalizace pro rozvojové lokality pod hrází

K6 záchytné příkopy na jižním okraji obce

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P1 plynovod pro rozvojové lokality na severním okraji obce (Za Dědinou, Záhumenky)

P2 plynovod pro rozvojové lokality Za Panskou stodolou

P3 doplnění plynovodní sítě na jižním okraji Mostkovic

P4 plynovod pro rozvojové lokality na jižním okraji obce


ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

E1 náhrada nadzemního vedení vn vedením podzemním kabelovým včetně přestavby trafostanice pro rozvojové lokality Za Panskou stodolou

E2 náhrada nadzemního vedení vn vedením podzemním kabelovým včetně přestavby trafostanice v lokalitě Benátská

E3 přeložka pro lokalitu (20) k.ú. Mostkovice

REKULTIVACE

Q1 rekultivace deponie inertního materiálu ze stavební činnosti (33) v jižní části k.ú. Mostkovice

Územní rozsah regulace

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a ploch pro veřejně prospěšné stavby je vymezen ve výkrese č. 9 Veřejně prospěšné stavby.

2. Plochy pro asanační úpravy

Nejsou navrženy.

Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 8 °C 4 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C

Svátek

Svátek má Barbora

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • ​​ První pís. zmínka 1131
  • ​​ Počet obyvatel 1 595
  • ​​ Nadm. v. 253 m n. m.
  • ​​ Katastr. výměra 834 ha