Menu
Obec Mostkovice
ObecMostkovice

Usnesení z 2. veřejného zasedání

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mostkovice

konaného

v Mostkovicích dne 26. března 2007

1) Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č.34/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Program svého 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostkovice, konaného dne 26.3.2007. Schváleno 9 hlasů pro, 1 hlas proti.

2) Ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

Schváleno usnesení č.35/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

pana Jindřicha Volného a RNDr. Jana Lacinu ověřovateli zápisu a současně slečnu Magdalénu Všetečkovou,DiS zapisovatelkou z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mostkovice, konaného dne 26.3.2007. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3) Rozpočet obce Mostkovice na rok 2007

Schváleno usnesení č.36/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předložen návrh rozpočtu obce Mostkovice na rok 2007. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Navržená výše příjmů a výdajů byla schválena pro 8 hlasů, proti 2 hlasy. /příloha č.4/

4) Rozpočtový výhled

Schváleno usnesení č.37/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

navržený rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010.

Schváleno pro 8 hlasů, proti 2 hlasy. /příloha č.5/

5) Hospodářský výsledek ATC

Schváleno usnesení č.38/2007

Zastupitelstvo po projednání

schvaluje

Hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti ATC za rok 2006,

hospodaření skončilo ztrátou 100.230,53 korun českých. Schváleno 9 hlasů

pro, 1 hlas proti. /příloha č.6/

6) Plán činnosti finančního a kontrolního výboru

Schváleno usnesení č.39/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

plán činnosti finančního a kontrolního výboru.Schváleno všemi hlasy

přítomných. /příloha č.7/

7) Pronájem nebytových prostor

Schváleno usnesení č.40/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

záměr obce Mostkovice pronajmout nebytové prostory o celkové rozloze

153,38 m2 v domě s pečovatelskou službou, ulice Jižní 1/549 Mostkovice,

zveřejněné v záměru 1/2007. Schváleno všemi hlasy přítomných.

/příloha č.8/

Schváleno usnesení č.41/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

záměr obce Mostkovice pronajmout nebytové prostory o celkové rozloze

33,49 m2 v domě s pečovatelskou službou, ulice Jižní 1/549 Mostkovice,

zveřejněné v záměru 2/2007.Schváleno všemi hlasy přítomných. /příloha č.9/

Schváleno usnesení č.42/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

záměr obce Mostkovice pronajmout nebytové prostory o celkové rozloze

41,97 m2 v domě s pečovatelskou službou,ulice Jižní 1/549 Mostkovice,

zveřejněné v záměru 3/2007.Schváleno všemi hlasy přítomných.

/příloha č.10/

8) Prodej pozemků obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.43/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Prodej pozemku obce Mostkovice, p.č. 934/1 o výměře cca 680m2, ostatní

plocha,k.ú. Mostkovice, zapsaný na LV č.1 pro obec Mostkovice, zveřejněno

v záměru 4/2007. Schváleno všemi hlasy přítomných /příloha č. 11/

Schváleno usnesení č.44/2007

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Prodej části pozemku parc. číslo 488/3 o výměře cca 505 m2, lesní pozemek,

k.ú. Alojzov, zapsaný na LV.č.226 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,

územní pracoviště Prostějov.

Části pozemku parc. číslo 488/4 o výměře cca 21 m2, lesní pozemek, k.ú.

Alojzov, zapsaný na LV.č.226 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,

územní pracoviště Prostějov.

Části pozemku parc. číslo 488/5 o výměře cca 28 m2, lesní pozemek, k.ú.

Alojzov, zapsaný na LV.č.226 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,

územní pracoviště Prostějov.

Části pozemku parc. číslo 486/4 o výměře cca 659 m2, lesní pozemek, k.ú.

Alojzov, zapsaný na LV.č.226 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,

územní pracoviště Prostějov.

Části pozemku parc. číslo 486/5 o výměře cca 640 m2, lesní pozemek, k.ú.

Alojzov, zapsaný na LV.č.226 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje,

územní pracoviště Prostějov. Zveřejněno záměrem 5/2007.

Schváleno všemi hlasy přítomných . /Příloha č.12/

9) Pořízení změny územního plánu obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.45/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Pořízení změny územního plánu obce Mostkovice, a to prostřednictvím

Městského úřadu v Prostějově, pro pozemky p.č. 1900,

1901, 1902 a 1903 k.ú. Stichovice. Schváleno všemi hlasy přítomných.

/ Příloha č. 13/

Schváleno usnesení č.46/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

pověřuje

Jednáním ve věci pořízení změny územního plánu obce Mostkovice pro

pozemky p.č. 1900, 1901, 1902 a 1903 k.ú. Stichovice, zastupitele obce

Mostkovice pana Jindřicha Volného . Schváleno všemi hlasy přítomných.

10) Obecně závazná vyhláška obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.47/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku obce Mostkovice č.1/2007, kterou se mění obecně

závazná vyhláška obce Mostkovice č. 1/2003, kterou se stanoví systém

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů na území obce Mostkovice. Schváleno všemi hlasy

přítomných. /Příloha č.14/

11) Darovací smlouva

Schváleno usnesení č.48/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Uzavření darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a obcí Mostkovice,

a bezúplatné nabytí předmětných nemovitostí. Předmětem daru je pozemní

komunikace č.III/37757 přehrada u Stichovic – spojka včetně pozemku

parc.č.280/2 ostatní plocha o výměře 4608 m2, vše k.ú. Stichovice, obec

Mostkovice, olomoucký kraj (dále jen dárce) touto smlouvou bezúplatně

daruje uvedené nemovitosti obci Mostkovice ( obdarovaný). Schváleno všemi

hlasy přítomných. /Příloha č.15/

12) Nový název ulice

Schváleno usnesení č.49/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Pojmenování nově vzniklé ulice na p.č. 324,k.ú. Mostkovice názvem

„Slunečná“. Schváleno všemi hlasy přítomných./Příloha č.16/

13) Čestné občanství obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.50/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Udělení čestného občanství obce Mostkovice pro pana Aloise Balcaříka.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

14) Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy.

Schváleno usnesení č.51/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu

přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy, kterým se prodlužuje

doba trvání smlouvy do 30.6.2011 a mění se výše odměny za výkon činnosti

a to z 500,- Kč na 700,- Kč za každý projednaný přestupek. Schváleno všemi

hlasy přítomných. /Příloha č. 17/

15) Koncert duchovní hudby.

Schváleno usnesení č.52/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

sděluje

Že dne 8.4.2007 v 18.hodin se v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie

uskuteční koncert duchovní hudby. Schváleno všemi hlasy přítomných.

16) Vypořádání majetkoprávních poměrů jednotlivých subjektů k pozemkům v intravilánu obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.53/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

bere na vědomí

Že v současnosti jsou provedeny kroky k zjištění skutečného stavu

a majetkoprávních poměrů při toku Hlučely v ulici Nábřežní, kde probíhají

úpravy břehů a práce na korytě. Povodí Moravy bylo vyzváno k zaměření

pozemků a o sdělení výsledků. /Příloha č.18/

Schváleno všemi hlasy přítomných.

Schváleno usnesení č.54/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Ukládá

Zjištění a zmapování ostatních problémových míst v obci Mostkovice, tak

aby bylo možné dále pracovat a postupovat ve věci vyřešení majetkoprávních

poměrů a užívání pozemků v obci Mostkovice.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

17) Výběrové řízení na pronájem letního kina

Schváleno usnesení č.55/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

neschvaluje

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Mostkovice pověřuje starostu

vytvořením komise pro výběrové řízení pronájmu letního kina . Pro 1 hlas,

proti 6 hlasů, 3 se zdrželi. /Příloha č. 19/

18) Výběrové řízení na pronájem kempu

Schváleno usnesení č.56/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

neschvaluje

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Mostkovice pověřuje starostu

vytvořením komise pro výběrové řízení kempu. Pro 1 hlas,

proti 6 hlasů, 3 se zdrželi. /Příloha č.20/

19) Kontrola mechanizačních prostředků

Schváleno usnesení č.57/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

ukládá

Zabezpečení mechanizačních prostředků obce Mostkovice tak, aby byla

možná zpětná kontrola. Schváleno všemi hlasy přítomných. /Příloha č.21/

20) Výběrové řízení na finanční a investiční audit DPS

Schváleno usnesení č.58/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

neschvaluje

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce na ustanovení

komise pro výběrové řízení na firmu, která provede audit na DPS. Pro 1

hlas, 6 hlasů proti, 3 se zdrželi. /Příloha č.22/

21) Připojení občanů na kanalizaci

Schváleno usnesení č.59/2007

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Bere na vědomí

Že v současnosti probíhá osvěta kvůli napojení občanů na kanalizaci

a kontaktování občanů v této věci. Na červnovém zasedání zastupitelstva obce

podají místostarostové zprávu o počtu skutečně napojených občanů.

Schváleno všemi hlasy přítomných. /Příloha č.23/

Jan Dočkal Mgr.Miloš Korhoň

starosta místostarosta

Vyhotovil: Všetičková Magdaléna,DiS.

Dne 29. března 2007

Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 8 °C 4 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C

Svátek

Svátek má Barbora

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • ​​ První pís. zmínka 1131
  • ​​ Počet obyvatel 1 595
  • ​​ Nadm. v. 253 m n. m.
  • ​​ Katastr. výměra 834 ha